PŮVOD A VZNIK KAPLE V KAŇOVICÍCH

Kaňovice leží 18 km jihozápadně od Zlína a 10,5 km od Uherského Brodu. Obec, která má 270 obyvatel, patří do farnosti Velký Ořechov.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1362. Z další písemné zmínky z roku 1492 lze usoudit, že vesnice měla svůj farní kostel a sídlil zde i farář. Kostel se rozkládal v místech starého hřbitova, kde nyní stojí kaple. Po třicetileté válce již není o kostelu zmínky, pravděpodobně byl zničen a na postavení nového nebyly prostředky ani zájem vrchnosti.

Myšlenka postavit kapli v obci byla podle ústního podání mezi občany již v 19. století. Avšak zřejmě nebylo dostatek finančních prostředků a ani vůdčí osobnosti, která by se o celou akci zasadila a ji organizovala. Zprávy o tom, že se konalo několik sbírek na postavení nové kaple máme již ze začátku našeho století. Peníze však vždy padly na válečné účely.

Poslední částka po druhé světové válce činila 198 tisíc korun.

V roce 1942 po žních byla z Březůvek převezena do Kaňovic dřevěná kaplička zásluhou paní Anny Kaláčové z č.p. 10. Byla postavena na místě starého hřbitova. K jejímu posvěcení došlo 14. listopadu 1943 a zasvěcena byla Panně Marii Prostřednici všech milostí. Podle povolení Olomouckého arcibiskupství se v kapli mohlo sloužit šest mší svatých za rok a také zádušní bohoslužby.

Původní dřevěná kaple v Kaňovicích (snímek z roku 1945)

V roce 1943 vykonaly další sbírky na postavení větší kaple paní Anna Kaláčová a Josefa a Anna Šůstkovy z č.p. 62. Když do farnosti Velký Ořechov nastoupil 16. září 1950 nový kaplan, Mons. ThDr. Antonín Šuránek, bývalý spirituál kněžského semináře v Olomouci, začalo na bohoslužby v Kaňovicích chodit stále více věřících. Dřevěná kaplička se stávala pro věřící postupně malou a nevyhovující. ThDr. Šuránek spolu s akademickým malířem Františkem Peňásem z Hřivínova Újezdu nabádali věřící k postavení nové kaple. V té době to byl čin téměř nemožný, nebot' církev byla pronásledována. Rozhodnutí padlo v květnu 1951. Mistr Peňás zhotovil plány a během čtrnácti dní byla kaple v hrubé stavbě postavenu. Vedoucím zedníkem byl pan Alois Gergela z č.p. 13.

Základní kámen posvětil Mons. Šuránek 10. května 1951. Nadšení

občanů bylo veliké. Stavělo se i v noci při elektrickém osvětlení. Celá věc však neušla pozornosti státních úředníků a z nepovolené stavby byl obviněn nejen doktor Šuránek, nýbrž také předseda MNV Leopold Šůstek.

Mons. ThDr. Antonín Šuránek Hrubá stavba nové kaple v Kaňovicích

Mons. Antonín Šuránek nabádal věřící k výstavbě kaplí i v ostatních obcích, které patřily do farnosti Velký Ořechov.

K tomu však již nedošlo, protože tento vzácný kněz byl komunistickými úřady internován v Želivě. Než však došlo k jeho zatčení, stačil ještě v létě 1951 novou kapli v Kaňovicích posvětit. Byla zasvěcena Panně Marii Prostřednici všech milostí. Ve farnosti zůstal jen stařičký farář P. Vincenc Kovář. V kaňovické kapli bývaly od té doby slouženy bohoslužby jen při pohřbech.

Zásluhou P. Leopolda Hampla, který nastoupil jako nový duchovní správce do Velkého Ořechova v roce 1954, byly v kapli zavedeny

v pravidelné bohoslužby. V duchovní službě pro kaňovické věřící pokračovali i jeho nástupci: P. Jan Železník (1978–1990), P. Arnošt Červinka (1990–1994) a od 1. července 1994 P. Hubert Wójcik. V roce 1979 byla kaple znovu vymalována. Návrh zpracoval opět akademický malíř František Peňás. O patnáct let později byla malba obnovena podle jeho původního návrhu. Od roku 1997 má kaple v Kaňovicích nový obětní stůl a svatostánek, který je svěcen 18. května 1997.