Roku 1994 v průběhu akce slavnostního svěcení nového zvonu do roubené zvonice na návsi se věřící rozhodli, že v Doubravách postaví kapli. Skupina věřících s panem farářem p. Hubertem Wöjcikem procházela obcí a vybírala vhodné místo pro kapli. Nakonec bylo vybráno sedm možných míst pro stavbu. Na vzhled ani umístění kaple nebyl jednotný názor.

Po slavnosti se začalo vše připravovat. Již u zrodu myšlenky vybudování kaple navrhl P. Hubert Wöjcik patrona, kterému by byla zasvěcena. Farní kostel ve Velkém Ořechově je zasvěcen sv. Václavovi, tak kaplička ať je zasvěcena sv. Vojtěchovi, který je jako patron uctíván v Čechách hned po sv. Václavovi.

Základní kámen pro kapli požehnal papež bl. Jan Pavl II., při jeho kanonizační návštěvě v Olomouci 21. 5. 1995. Během stavby kapličky se v naší farnosti vystřídalo několik knězů, P. Hubert Wöjcik, P. Antonín Hráček, P. Vojtěch Ondráček, P. Stanislav Matyáš a v současné době P. Martin Vévoda. Jim patří srdečný dík za podporu i jejich motlitby.

V následujících letech se prováděly sbírky.

Až 31. 8. 2006 se zastupitelstvo obce na svém zasedání umístit kapli do středu obce – na náves Dolňansko. Studii na umístění stavby a okolního parku vytvořil Ing. Arch. Jaroslav Meluzín ze Zlína. Projektem kaple a inženýrských sítí byli pověřeni projektanti Ing. Vít Kolmačka ze Zlína a Ing. Jiří Škrabal ze Želechovic.

Zednickými pracemi na kapli byla obecním zastupitelstvem pověřena stavební firma Petr Marášek Kaňovice. Zároveň se rozhodlo, že výstavba se bude provádět v jednotlivých etapách a pro každou řemeslnou práci bude vybírán z nabídek nejvhodnější dodavatel, zaručující kvalitu provedení. Tak pro stavbu kaple nebyl vybrán dodavatel jen jeden, ale spolupodílelo se více řemeslníků, což bylo časově náročné zejména pro starostu obce Ing. Šuláka.

Slavnostní výkop stavby se uskutečnil 15. 6. 2008 s účastí pana faráře z Velkého Ořechova P. Stanislava Matyáše, majitele stavební firmy Petra Maráška, zastupitelů obce, členů kapličkového výboru, zástupců sboru dobrovolných hasičů a s širokou účastí občanů. Byly vznášeny proslovy, zazněly zpěvy a podávalo se pohoštění. Celá akce měla i přes nepřízeň počasí slavnostní charakter.

Investice stavby kaple:
Investor stavby byla Obec Doubravy za velkého přispění z výtěžku sbírek pořádaných Občanským sdružením pro výstavbu kaple v Doubravách. Dá se předpokládat, že celkové náklady na kapličku dosáhnou 5,500.000,– Kč.

Všem dárcům za finanční nebo jiné movité dary i všem ochotným brigádníkům z celého srdce děkujeme.

Nemalou měrou se o získávání finančních prostředků na kapli přičinil i dětský folklorní soubor Doubravjánek, pod vedením Danuše Minaříkové a Mgr. Barbory Navrátilové. Od roku 2005 tento soubor pravidelně nacvičoval pásmo „Živý Betlém“, při kterém se na kapličku pořádaly sbírky. Tímto se vlastně už i ta nejmladší generace zasloužila o vybudování tohoto díla. K příležitosti slavnostního žehnání kaple se podařilo Doubravjánek obléknout do nových krojů, aby se děti mohly důstojně účastnit této významné události. Kroje ušila Jarmila Mališková z Provodova.

Stavba kaple se zvonicí byla zahájena v červnu 2008 a do konce roku byla vybudována hrubá stavba kaple, střešní trámová konstrukce a pokrytí břidlicí. Vedlejší zvonička byla postavena teprve zčásti. V roce 2009 se pokračovalo v tesařských pracích souběžně na kapli i zvonici, pokrývačských a kamenických pracích. Provedly se nátěry, začíná se s elektroinstalací a na podzim zvonice již dostala fasádu. Pokračovalo se intenzivně i v roce 2010. Dokončovalo se podbití podhledů a stropu kaple, klempířské práce, elektromontáže, omítky, usazení oken a dveří, schodiště a kůru, vydláždění podlahy a nakonec fasáda barvy „slavnostní modř“. S velkým úsilím se r. 2011 finišovalo (připojení vody, kanalizace, terénní úpravy v okolí kaple), aby mohla být kaple k příležitosti svátku sv. Vojtěcha (23. 4.) požehnána a slavnostně otevřena. Kolaudace se uskutečnila v pátek 22. dubna. Žehnání kaple v sobotu 30. dubna 2011 provedl biskup Josef Hrdlička.

(Viz PAMĚTNÍ KNIHA KAPLE SV.VOJTĚCHA V DOUBRAVÁCH – převzato z www.doubravy.eu)